Marián Klein
senior konzultant

Absolvent sociálnej práce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Sedem rokov pôsobil v sociálnej oblasti v zariadeniach náhradnej rodinnej starostlivosti a krízovej intervencie.

Personálnej oblasti sa venuje od roku 2007. Pracoval v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti bankovníctva a maloobchodu. Na pozíciách generalistu, konzultanta a HR managera sa venoval všetkým oblastiam riadenia ľudských zdrojov. Náboru zamestnancov, ich adaptácii a stabilizácii na pracovných pozíciách, rozvoju pracovných zručností i riadiacich zručností manažérov, talent manažmentu, strategickému rozvoju zamestnancov a napĺňaniu strategických cieľov spoločnosti cez ľudské zdroje. Tiež tvoril a rozvíjal hodnotiace systémy a zodpovedal za ich implementáciu. Riešil situácie pracovnoprávneho charakteru, disciplinárne konania a konflikty na pracovisku.

Pracuje formou individuálnych konzultácií, mediačných stretnutí, interaktívnych skupinových školení či tréningov.

Formálne vzdelanie priebežne rozvíja formou tréningov a školení v oblasti krízovej komunikácie, prezentačných a vyjednávacích zručností a skupinovej dynamiky.

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
INFO@HUMANINSIDE.SK