Naše služby


Služby v oblasti ľudských zdrojov spoločnosti HUMAN INSIDE sme profilovali tak, aby sme mohli pre našich spokojných klientov vytvoriť externé oddelenie ľudských zdrojov, resp. aby sme podporili ich interný tím profesionálnym prístupom a progresívnymi metódami.

Rodinná firma má odlišné nastavenie, ako štandardný podnik. V rodinnej firme treba totiž skĺbiť rodinu, teda VZŤAHY a biznis, teda PRAVIDLÁ. Pričom práve rodinné vzťahy, hierarchia a fungovanie väzby medzi členmi rodiny, určujú úspešnosť riadenia podniku. Preto sa profesionálne zaoberáme analýzou a správnym manažovaním mentálnych a emocionálnych procesov. Pomáhame rodinným podnikom predchádzať citovým zraneniam, nesplneným očakávaniam a túžbam, ktoré môžu mať negatívny dopad na správanie a rozhodnutia v rámci rodinnej spoločnosti a katastrofálny dopad na rodinné vzťahy.

Práca na vzťahu rodič a dieťa (otec a syn, matka a dcéra,...) ktorí sú vo vedení spoločnosti, na komunikácii členov rodiny s odborne zdatnejšími zamestnancami, koordinácia cieľov rozdielnych generácií, zabránenie dvojkoľajnému vedeniu, rozvoj osobnostných predpokladov budúcich manažérov z rodiny, či zdokonaľovanie riadiacich schopností aktuálneho vedenia... sú rovnako dôležité ako čísla predaja a zodpovedné narábanie z financiami.

Otázka nástupníctva, generačnej výmeny, alebo následníctva je úzko spojená s rodinným podnikaním. Rodinná firma má špecifické nastavenie a tým pádom aj špecifické procesy. Ak je firma definovaná ako rodinná, mala by téme nástupníctva venovať dostatočnú pozornosť. Proces nástupníctva, alebo následníctva, či generačnej výmeny totiž zohráva mimoriadne dôležitú úlohu v prežití podniku dlhšie, ako niekoľko produktívnych rokov zakladateľov rodinného biznisu. Na Slovensku sme svedkami prvej veľkej vlny výmeny generácií v rodinných firmách. Zodpovední majitelia rodinných podnikov potrebu nástupníctva začali intenzívnejšie vnímať a s viacerými rodinnými firmami sme už naplno v procese nástupníctva.
Nástupníctvo, generačná výmena, alebo následníctvo – proces zmeny majiteľov rodinného podniku, respektíve odovzdávanie rodinného podniku nasledujúcej generácii, je jedna z kľúčových strategických záležitostí v živote podniku a predstavuje pre neho druhú najväčšiu potencionálnu vývojovú krízu. Ide o veľmi komplexnú záležitosť a ak má byť dobre zvládnutá, vyžaduje si dlhodobú a dôkladnú prípravu. Treba vyriešiť mnoho otázok. Spolu s našimi klientmi riešime a prežívame všetky etapy nástupníctva. Od definovania potreby, či nastal čas na otvorenie otázky nástupníctva, cez plánovanie jednotlivých krokov. Sprevádzame ich počas samotného priebehu a realizácie celého procesu, aby prebehol sto percentne úspešne.

Potrebujete poradiť so zamestnancami? Je prirodzené, že pri riadení potrebujete občas pohľad zvonka, aby ste sa pohli ďalej. Skôr ako vám poradíme, vypočujeme si vaše očakávania a následne vám prinesieme potrebné skúsenosti a nadhľad v podobe funkčných a praktických odporúčaní.

Rozvoj osobnosti je téma často spájana s neurčitými školeniami a kurzami. Naším cieľom nie je predať Vám školenie, ale nástroje pre rozvoj zamestnancov, zvýšenie obratu a zisku. Na začiatku sa vás pýtame na ciele vašej firmy a následne pripravujeme plán pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Pri príprave takéhoto plánu sa zameriavame na dve stránky, a to splniť Vaše očakávania, na druhú stranu očakávania tých, ktorým je plán určený - učastníkov. Pri rozvoji zamestnancov neexistuje univerzálny produkt, ale súčasťou našej praxe sú školenia, tréningy, supervízie, koučing a mentoring.

Chýbajú vám ľudia, alebo hľadáte tých správnych? Oproti internému výberu vám prinášame viacero výhod pri získavaní zamestnancov, spočívajúcich hlavne v úspore času, nákladov a znížení rizika nesprávneho výberu. Naše prínosy staviame na odstránení chýb, s ktorými sa v praxi často pri výbere zamestnancov stretávame.

Chcete vedieť ako využívate potenciál vašich zamestnancov a ako ho zvýšiť? Personálny audit je nezávislá avšak odborná analýza ľudských zdrojov spoločnosti. Cieľom auditu je zistiť schopnosť a potenciál zamestnancov vykonávať zverené úlohy, ich kompetenciu a silné, respektíve slabé stránky. Úlohou auditu je zanalyzovať aktuálny stav ľudských zdrojov, ich predimenzovanosť či poddimenzovanosť a teda aj ich význam pre zamestnávateľa. Výsledkom tohto auditu je jasná definícia potrieb spoločnosti a výsledok súčasného personálneho riadenia.

Úspechom každej spoločnosti je poznať svojich zamestnancov. Veľkou výhodou spoločnosti je pokiaľ pozná svojich zamestnancov veľmi dobre. Chcete vedieť silné stránky a rezervy vašich zamestnancov a ako s nimi pracovať? Chceli by ste vedieť, do ktorých zamestnacov sa oplatí investovať?

Assessment Centre (AC) je výberový proces, ktorého cieľom je zhodnotiť rozsah schopností účastníkov a vhodnosť na danú pozíciu alebo pre konkrétny pracovný tím. Je zameraný hlavne na hodnotenie sociálnych, komunikačných a ďalších schopností uchádzačov potrebných k úspešnému vykonávaniu ponúkanej pozície, ich motivácie a schopnosti riešiť problémy.

Development Centre (DC) slúžia na hodnotenie zamestnancov a ich potenciálu a sú pomôckou pri plánovaní ich kariérneho rastu a rozvoja. Využívajú sa i na odhaľovanie manažérskych talentov. Táto služba mapuje schopnosti, zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postoje zamestnancov a odhaľuje ich slabé i silné stránky.

HUMAN INSIDE
Jamnického 3, 841 05 Bratislava
+421 948 488 473
INFO@HUMANINSIDE.SK